صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۵۵۴
حساب‌های بانکی صندوق
بانک شعبه کد شعبه نوع حساب شبا شماره حساب
بانک سینا بنیاد ۱۲۴ قرض الحسنه 124-19-4205212-1
بانک سامان آرژانتین ۸۲۶ سپرده بلند مدت IR410560082611203724915001 826-112-3724915-1
بانک سامان آرژانتین ۸۲۶ سپرده بلند مدت IR140560082611203724915002 826-112-3724915-2
بانک سامان آرژانتین ۸۲۶ سپرده کوتاه مدت IR950560082681003724915001 826-810-3724915-1
بانک سامان آرژانتین ۸۲۶ حساب جاری IR610560082604003724915001 826-40-3724915-1
بانک گردشگری بهشتی ۱۵۸ سپرده کوتاه مدت IR430640015874001059985001 158-7400-1059985-1
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲ سپرده بلند مدت IR880690010291201814527001 102-912-1814527-1
بانک سامان آرژانتین ۸۲۶ سپرده بلند مدت IR790560082611103724915001 826-111-3724915-1
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر ۲۰۷ سپرده کوتاه مدت IR480570020781015656134101 207-8100-15656134-1
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر ۲۰۷ سپرده بلند مدت IR170570020790115656134301 207-9012-15656134-1
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲ سپرده بلند مدت IR610690010291201814527002 102-912-1814527-2
بانک گردشگری گرگان ۱۰۱۷ حساب جاری IR480640101700711059985001 1017-71-1059985-1
بانک گردشگری گرگان ۱۰۱۷ سپرده بلند مدت IR570640101712021059985001 1017-1202-1059985-1
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲ سپرده بلند مدت IR340690010291201814527003 102-912-1814527-3
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲ سپرده بلند مدت IR070690010291201814527004 102-912-1814527-4
بانک گردشگری گرگان ۱۰۱۷ سپرده بلند مدت IR570640101712021059985001 1017-1405-1059985-1
بانک آینده خیابان بوستان ولنجک ۲۸۲ سپرده کوتاه مدت IR020640015814051059985002 0203813015002
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲ سپرده بلند مدت IR770690010291201814527005 102-912-1814527-5
بانک گردشگری گرگان ۱۰۱۷ سپرده بلند مدت IR570640101712021059985001 1017-1405-1059985-2
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر ۲۰۷ سپرده بلند مدت IR170570020790115656134301 207-9012-15656134-2
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر ۲۰۷ سپرده بلند مدت IR170570020790115656134301 207-9012-15656134-3
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲ سپرده بلند مدت IR500690010291201814527006 102-912-1814527-6
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر ۲۰۷ سپرده بلند مدت IR170570020790115656134301 207-9012-15656134-4
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی ۱۰۲ سپرده بلند مدت IR230690010291201814527007 102-912-1814527-7
بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱ سپرده کوتاه مدت IR370780101310810707075000 101310810707075000
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵ سپرده کوتاه مدت IR500750051510277000000391 051510277000000391
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵ سپرده بلند مدت IR430752051560345000000183 0515-60-345-000000183
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۵۱۵ سپرده بلند مدت IR530752051560345000000197 0515-60-345-000000197
بانک سامان آرژانتین ۸۲۶ سپرده بلند مدت IR520560082611103724915002 826-111-3724915-2
بانک گردشگری تهرانسر ۱۴۹ قرض الحسنه IR210640014974001059985001 149-7400-1059985-1
بانک گردشگری تهرانسر ۱۴۹ سپرده بلند مدت IR070640014914051059985001 149-1405-1059985-1
بانک گردشگری تهرانسر ۱۴۹ سپرده بلند مدت IR770640014914051059985002 149-1405-1059985-2
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۵۱۵ سپرده بلند مدت IR710752051560345000000261 0515-60-345-000000261
بانک گردشگری تهرانسر ۱۴۹ سپرده بلند مدت IR500640014914051059985003 149-1405-1059985-3
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۵۱۵ سپرده بلند مدت IR440752051560345000000262 0515-60-345-000000262
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۵۱۵ سپرده بلند مدت IR870752051560345000000264 0515-60-345-000000264
بانک گردشگری تهرانسر ۱۴۹ سپرده بلند مدت IR230640014914051059985004 149-1405-1059985-4
بانک اقتصاد نوین بلوار فردوس ۲۰۱ سپرده بلند مدت IR030550020128314000212001 201-283-14000212-1
بانک گردشگری تهرانسر ۱۴۹ سپرده بلند مدت IR930640014914051059985005 149-1405-1059985-5
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۵۱۵ سپرده بلند مدت IR760752051560345000000268 0515-60-345-000000268
بانک گردشگری تهرانسر ۱۴۹ سپرده بلند مدت IR660640014914051059985006 149-1405-1059985-6
بانک اقتصاد نوین بلوار فردوس ۲۰۱ سپرده بلند مدت IR730550020128314000212002 201-283-14000212-2
بانک گردشگری تهرانسر ۱۴۹ سپرده بلند مدت IR390640014914051059985007 149-1405-1059985-7
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۵۱۵ سپرده بلند مدت IR650752051560345000000272 0515-60-345-000000272
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۵۱۵ سپرده بلند مدت IR110752051560345000000274 0515-60-345-000000274
بانک گردشگری تهرانسر ۱۴۹ سپرده بلند مدت IR120640014914051059985008 149-1405-1059985-8
بانک گردشگری تهرانسر ۱۴۹ سپرده بلند مدت IR820640014914051059985009 149-1405-1059985-9
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۵۱۵ سپرده بلند مدت IR540752051560345000000276 0515-60-345-000000276
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۵۱۵ سپرده بلند مدت IR700752051560345000000279 0515-60-345-000000279
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۵۱۵ سپرده بلند مدت IR520752051560345000000312 0515-60-345-000000312
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۵۱۵ سپرده بلند مدت IR960752051560345000000393 0515-60-345-000000393
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۵۱۵ سپرده بلند مدت IR840752051560345000000415 0515-60-345-000000415
بانک پارسیان میرداماد شرقی ۱۰۱۱ سپرده کوتاه مدت IR570540101147001523877607 4701523877-607
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۵۱۵ سپرده بلند مدت IR090750051560362000000007 0515-60-362-000000007
بانک پارسیان میرداماد شرقی ۱۰۱۱ سپرده بلند مدت IR420540101140108587525601 401-08587525-601
بانک پارسیان میرداماد شرقی ۱۰۱۱ سپرده بلند مدت IR820540101140108591756603 401-08591756-603
بانک پارسیان میرداماد شرقی ۱۰۱۱ سپرده بلند مدت IR350540101140108601979600 401-08601979-600
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۵۱۵ سپرده بلند مدت IR140750051560362000000014 0515-60-362-00000014
بانک اقتصاد نوین بلوار فردوس ۲۰۱ سپرده بلند مدت IR460550020128314000212003 201-283-14000212-3
بانک گردشگری تهرانسر ۱۴۹ سپرده بلند مدت IR550640014914051059985010 149-1405-1059985-10
بانک اقتصاد نوین بلوار فردوس ۲۰۱ سپرده بلند مدت IR190550020128314000212004 201-283-14000212-4
بانک اقتصاد نوین بلوار فردوس ۲۰۱ سپرده بلند مدت IR890550020128314000212005 201-283-14000212-5
بانک گردشگری تهرانسر ۱۴۹ سپرده بلند مدت IR280640014914051059985011 149-1405-1059985-11
بانک اقتصاد نوین بلوار فردوس ۲۰۱ سپرده بلند مدت IR620550020128314000212006 201-283-14000212-6
بانک پارسیان میرداماد شرقی ۱۰۱۱ سپرده بلند مدت IR410540101140108707744606 401-08587525-606
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۵۱۵ سپرده بلند مدت IR300750051560362000000017 0515-60-362-000000017
بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲ سپرده بلند مدت IR060640013203331059985001 132-333-1059985-1
بانک پاسارگاد سعدی شمالی ۲۷۱ سپرده بلند مدت IR840570027131315656134001 271-313-15656134-1
بانک تجارت گاندی جنوبی ۳۴ سپرده کوتاه مدت IR150180000000279000733743 0279-000-733-743
بانک تجارت گاندی جنوبی ۳۴ سپرده بلند مدت IR150180000000279000733743 0479602241946
بانک تجارت گاندی جنوبی ۳۴ سپرده بلند مدت IR150180000000279000733743 0479602257026
بانک پاسارگاد سعدی شمالی ۲۷۱ سپرده بلند مدت IR840570027131315656134001 271-313-15656134-2
بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲ سپرده بلند مدت IR760640013203331059985002 132-333-1059985-2
بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲ سپرده بلند مدت IR490640013203331059985003 132-333-1059985-3
بانک تجارت گاندی جنوبی ۳۴ سپرده بلند مدت IR150180000000279000733743 0479602302051
بانک تجارت گاندی جنوبی ۳۴ سپرده بلند مدت IR150180000000279000733743 0479602341368
بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲ سپرده بلند مدت IR220640013203331059985004 132-333-1059985-4
بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲ سپرده بلند مدت IR920640013203331059985005 132-333-1059985-5
بانک تجارت گاندی جنوبی ۳۴ سپرده بلند مدت IR150180000000279000733743 0479602411517
بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲ سپرده بلند مدت IR660640015899671059985001 132-333-1059985-6
بانک تجارت گاندی جنوبی ۳۴ سپرده بلند مدت IR150180000000279000733743 479602432919
بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷ سپرده بلند مدت IR370780101310810707075000 1007-60-935-000000601
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۵۱۵ سپرده بلند مدت IR460750051560362000000117 51560362000000117
بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷ سپرده بلند مدت IR370780101310810707075000 1007-60-935-000000753
بانک خاورمیانه نیایش ۱۰۱۳۱ سپرده بلند مدت IR370780101310810707075000 1013-60-935-000000752
بانک گردشگری تهرانسر ۱۴۹ سپرده بلند مدت IR660640015899671059985001 149-333-1059985-1
بانک گردشگری تهرانسر ۱۴۹ سپرده بلند مدت IR660640015899671059985001 149-333-1059985-2
بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲ سپرده بلند مدت IR660640015899671059985001 132-333-1059985-7
بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲ سپرده بلند مدت IR660640015899671059985001 132-333-1059985-8
بانک تجارت گاندی جنوبی ۳۴ سپرده بلند مدت IR150180000000279000733743 0479602698558
بانک تجارت گاندی جنوبی ۳۴ سپرده بلند مدت IR150180000000279000733743 0479602720615
بانک دی دروس ۱۵۹ سپرده کوتاه مدت IR880660000000206313326004 0206313326004
بانک دی دروس ۱۵۹ سپرده بلند مدت IR380660000000406314012005 0406314012005
بانک تجارت گاندی جنوبی ۳۴ سپرده بلند مدت IR150180000000279000733743 0479602795390
بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲ سپرده بلند مدت IR810640013203331059985009 132-333-1059985-9
بانک تجارت گاندی جنوبی ۳۴ سپرده بلند مدت IR150180000000279000733743 0479602815116
بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲ سپرده بلند مدت IR810640013203331059985009 132-333-1059985-10
بانک تجارت گاندی جنوبی ۳۴ سپرده بلند مدت IR150180000000279000733743 0479602883558
بانک تجارت گاندی جنوبی ۳۴ سپرده بلند مدت IR150180000000279000733743 0479602898439
بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲ سپرده بلند مدت IR270640013203331059985011 132-333-1059985-11
بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲ سپرده بلند مدت IR660640015899671059985001 132-333-1059985-12
بانک تجارت گاندی جنوبی ۳۴ سپرده بلند مدت IR150180000000279000733743 0479603000165
بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲ سپرده بلند مدت IR660640015899671059985001 132-333-1059985-13
بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲ سپرده بلند مدت IR430640013203331059985014 132-333-1059985-13
بانک تجارت گاندی جنوبی ۳۴ سپرده بلند مدت IR150180000000279000733743 0479603043562
بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲ سپرده بلند مدت IR660640015899671059985001 132-333-1059985-15
بانک تجارت گاندی جنوبی ۳۴ سپرده بلند مدت IR150180000000279000733743 0479603079176
بانک تجارت گاندی جنوبی ۳۴ سپرده بلند مدت IR150180000000279000733743 0479603088297
بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲ سپرده بلند مدت IR660640015899671059985001 132-333-1059985-16
بانک تجارت گاندی جنوبی ۳۴ سپرده بلند مدت IR150180000000279000733743 0479603096843
بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲ سپرده بلند مدت IR660640015899671059985001 132-333-1059985-17
بانک تجارت گاندی جنوبی ۳۴ سپرده بلند مدت IR150180000000279000733743 479603104850
بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲ سپرده بلند مدت IR660640015899671059985001 132-333-1059985-18
بانک صادرات شکوفه ۶۱۲ سپرده کوتاه مدت IR230190000000219059806003 0219059806003
بانک صادرات شکوفه ۶۱۲ سپرده بلند مدت IR230190000000219059806003 0407311781000
بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲ سپرده بلند مدت IR050640013203331059985019 132-333-1059985-19
بانک تجارت گاندی جنوبی ۳۴ سپرده بلند مدت IR150180000000279000733743 0479603141569
بانک تجارت گاندی جنوبی ۳۴ سپرده بلند مدت IR150180000000279000733743 0479603188891
بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲ سپرده بلند مدت IR750640013203331059985020 132-333-1059985-20
بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲ سپرده بلند مدت IR750640013203331059985020 132-333-1059985-21