صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۵۵۴
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ اساسنامه (نسخه نهایی) اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ صورتجلسه مجمع مورخ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ صورتجلسه مجمع مورخ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ لیست حاضرین مجمع مورخ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ آگهی تاسیس صندوق سپهر سودمند سینا تغییرات اساس نامه