صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۵۵۴
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ امید نامه (نسخه نهایی) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ساعت ۱۱ (تغییر پارامتر) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ساعت ۱۳ (افزایش سقف) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ساعت۱۰(تغییر هزینه نرم افزار) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ (تغییر پارارمترهای بازارگردانی) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ (افزایش سقف) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ (تغییر کارمزد بازارگردان و هزینه مجامع) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ صورتجلسه مجمع صندوق سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۰۰ (تغییر هزینه های متولی و حسابرس) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳(هزینه ای صندوق) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱(تغییر نوع صندوق از تقسیم سود به بدون تقسیم سود) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ تغییر کارمزدمدیر و حق الزحمه حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ تغییر هزینه های صندوق (اصلاحیه ) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱(تغیر هزینه ها) تغییرات امیدنامه