صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۵۵۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۱۲/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۱۶,۶۴۷,۱۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۸۳,۳۵۲,۸۲۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹,۳۷۳,۶۳۲,۱۳۰,۹۵۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۰۹۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۰۸۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۷۹۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ۱۰:۵۸:۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۵/۳۱
نوع صندوق
درآمد ثابت قابل معامله
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ ۱۳,۰۸۷ ۱۳,۰۸۰ ۱۲,۷۹۴ -۲۸۶ ۰ ۱,۲۵۶,۴۷۹,۷۵۶ ۰ ۵۴۴,۸۳۲,۵۷۸ ۷۱۶,۶۴۷,۱۷۸ ۹,۳۷۳,۶۳۲,۱۳۰,۹۵۳
  ۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ۱۳,۰۷۷ ۱۳,۰۷۰ ۱۲,۷۷۸ -۲۹۲ ۰ ۱,۲۵۶,۴۷۹,۷۵۶ ۰ ۵۴۴,۸۳۲,۵۷۸ ۷۱۶,۶۴۷,۱۷۸ ۹,۳۶۶,۳۶۶,۵۲۸,۰۶۰
  ۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ۱۳,۰۶۷ ۱۳,۰۶۰ ۱۲,۷۶۶ -۲۹۴ ۰ ۱,۲۵۶,۴۷۹,۷۵۶ ۰ ۵۴۴,۸۳۲,۵۷۸ ۷۱۶,۶۴۷,۱۷۸ ۹,۳۵۹,۴۸۴,۵۱۹,۹۶۲
  ۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ ۱۳,۰۵۰ ۱۳,۰۴۳ ۱۲,۷۴۹ -۲۹۴ ۰ ۱,۲۵۶,۴۷۹,۷۵۶ ۰ ۵۴۴,۸۳۲,۵۷۸ ۷۱۶,۶۴۷,۱۷۸ ۹,۳۴۷,۵۳۶,۰۷۷,۶۹۰
  ۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ۱۳,۰۴۳ ۱۳,۰۳۶ ۱۲,۷۴۲ -۲۹۴ ۰ ۱,۲۵۶,۴۷۹,۷۵۶ ۰ ۵۴۴,۸۳۲,۵۷۸ ۷۱۶,۶۴۷,۱۷۸ ۹,۳۴۲,۳۳۱,۲۸۹,۹۹۰
  ۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۱۳,۰۳۵ ۱۳,۰۲۸ ۱۲,۷۳۴ -۲۹۴ ۰ ۱,۲۵۶,۴۷۹,۷۵۶ ۷,۶۷۶,۹۵۳ ۵۴۴,۸۳۲,۵۷۸ ۷۱۶,۶۴۷,۱۷۸ ۹,۳۳۶,۵۹۶,۷۷۵,۷۶۷
  ۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ۱۳,۰۳۳ ۱۳,۰۲۶ ۱۲,۷۳۴ -۲۹۲ ۰ ۱,۲۵۶,۴۷۹,۷۵۶ ۹,۹۸۸,۴۷۴ ۵۳۷,۱۵۵,۶۲۵ ۷۲۴,۳۲۴,۱۳۱ ۹,۴۳۴,۸۹۳,۵۹۳,۱۴۰
  ۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۱۳,۰۲۲ ۱۳,۰۱۵ ۱۲,۷۴۲ -۲۷۳ ۰ ۱,۲۵۶,۴۷۹,۷۵۶ ۰ ۵۲۷,۱۶۷,۱۵۱ ۷۳۴,۳۱۲,۶۰۵ ۹,۵۵۷,۰۹۷,۵۴۸,۲۰۹
  ۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۱۳,۰۰۳ ۱۲,۹۹۷ ۱۲,۷۴۶ -۲۵۱ ۰ ۱,۲۵۶,۴۷۹,۷۵۶ ۰ ۵۲۷,۱۶۷,۱۵۱ ۷۳۴,۳۱۲,۶۰۵ ۹,۵۴۳,۷۳۳,۷۳۶,۴۷۱
  ۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۱۲,۹۹۶ ۱۲,۹۸۹ ۱۲,۷۳۸ -۲۵۱ ۰ ۱,۲۵۶,۴۷۹,۷۵۶ ۲۸,۵۰۱,۰۰۱ ۵۲۷,۱۶۷,۱۵۱ ۷۳۴,۳۱۲,۶۰۵ ۹,۵۳۸,۲۰۷,۵۴۲,۷۳۱
  ۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۱۲,۹۸۹ ۱۲,۹۸۲ ۱۲,۷۴۱ -۲۴۱ ۰ ۱,۲۵۶,۴۷۹,۷۵۶ ۰ ۴۹۸,۶۶۶,۱۵۰ ۷۶۲,۸۱۳,۶۰۶ ۹,۹۰۲,۹۵۲,۳۵۸,۴۴۶
  ۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۱۲,۹۸۱ ۱۲,۹۷۴ ۱۲,۷۳۳ -۲۴۱ ۰ ۱,۲۵۶,۴۷۹,۷۵۶ ۰ ۴۹۸,۶۶۶,۱۵۰ ۷۶۲,۸۱۳,۶۰۶ ۹,۸۹۷,۰۶۸,۸۷۷,۵۹۲
  ۱۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۱۲,۹۷۳ ۱۲,۹۶۷ ۱۲,۷۲۶ -۲۴۱ ۰ ۱,۲۵۶,۴۷۹,۷۵۶ ۰ ۴۹۸,۶۶۶,۱۵۰ ۷۶۲,۸۱۳,۶۰۶ ۹,۸۹۱,۲۲۵,۴۷۰,۴۳۵
  ۱۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۲,۹۶۹ ۱۲,۹۶۳ ۱۲,۷۳۴ -۲۲۹ ۰ ۱,۲۵۶,۴۷۹,۷۵۶ ۰ ۴۹۸,۶۶۶,۱۵۰ ۷۶۲,۸۱۳,۶۰۶ ۹,۸۸۸,۱۰۸,۰۳۳,۱۸۵
  ۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۱۲,۹۵۸ ۱۲,۹۵۲ ۱۲,۷۳۰ -۲۲۲ ۰ ۱,۲۵۶,۴۷۹,۷۵۶ ۳۱,۶۷۹,۸۰۲ ۴۹۸,۶۶۶,۱۵۰ ۷۶۲,۸۱۳,۶۰۶ ۹,۸۷۹,۸۹۰,۱۲۱,۰۳۵
  ۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۱۲,۹۴۸ ۱۲,۹۴۲ ۱۲,۷۱۶ -۲۲۶ ۰ ۱,۲۵۶,۴۷۹,۷۵۶ ۰ ۴۶۶,۹۸۶,۳۴۸ ۷۹۴,۴۹۳,۴۰۸ ۱۰,۲۸۲,۰۷۱,۲۴۷,۶۱۷
  ۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۱۲,۹۳۹ ۱۲,۹۳۲ ۱۲,۶۸۳ -۲۴۹ ۶۹,۶۷۰,۲۲۸ ۱,۲۵۶,۴۷۹,۷۵۶ ۰ ۴۶۶,۹۸۶,۳۴۸ ۷۹۴,۴۹۳,۴۰۸ ۱۰,۲۷۴,۵۵۳,۶۴۷,۶۸۰
  ۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۱۲,۹۱۸ ۱۲,۹۱۱ ۱۲,۶۵۳ -۲۵۸ ۰ ۱,۱۸۶,۸۰۹,۵۲۸ ۰ ۴۶۶,۹۸۶,۳۴۸ ۷۲۴,۸۲۳,۱۸۰ ۹,۳۵۸,۰۷۷,۳۰۸,۱۶۵
  ۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۱۲,۹۱۱ ۱۲,۹۰۴ ۱۲,۶۴۶ -۲۵۸ ۰ ۱,۱۸۶,۸۰۹,۵۲۸ ۰ ۴۶۶,۹۸۶,۳۴۸ ۷۲۴,۸۲۳,۱۸۰ ۹,۳۵۲,۸۹۸,۳۴۱,۲۴۶
  ۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۱۲,۹۰۳ ۱۲,۸۹۷ ۱۲,۶۳۹ -۲۵۸ ۲۳,۲۴۳,۲۰۱ ۱,۱۸۶,۸۰۹,۵۲۸ ۰ ۴۶۶,۹۸۶,۳۴۸ ۷۲۴,۸۲۳,۱۸۰ ۹,۳۴۷,۷۲۹,۱۲۴,۰۲۸
  مشاهده همه