صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۵۵۴
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ %۰.۰۹ %۰.۴۱۳
هفته گذشته ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ %۰.۵۵ (۱.۰۵۳)%
ماه گذشته ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ %۲.۱۹۲ %۶.۱۸۳
۳ ماه اخیر ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ %۶.۷۱۱ (۵.۴۸۴)%
۶ ماه ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ %۱۳.۵۷۹ %۲.۵۶۵
یک سال اخیر ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ %۲۹.۱۹۲ %۸.۹۸۲
تا زمان انتشار ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ %۷۳.۰۴ %۴۳.۷۰۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱.۴ %۸.۶۴
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۰.۸۷)% (۱۰.۱۶)%