صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۵۵۴
هزینه‌های صندوق

 

 

فهرستی از هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینهها شرح نحوه محاسبه هزینه
1 هزینه های تاسیس معادل پنج درهزار(0/005) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 500 ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
3 کارمزد مدیر

سالانه 2 درصد (0.02) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق و واحد های صندوق های سرمایه‏ گذاری در سهام و مختلط بعلاوه  پنج در هزار (0.005) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-1 امیدنامه صندوق و سالانه دو درصد(0.02) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی  به علاوه سالانه پنج در هزار (0.005) از محل سرمایه‏ گذاری ها در گواهی سپرده کالایی.

4 کارمزد متولی سالانه یک دهم درصد (0.001) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل 2240میلیون ریال و حداکثر 2700 میلیون ریال خواهد بود.*
5 کارمزد بازارگردان

سالانه 3 در هزار (0.003) از ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق.

6 حق الزحمه حسابرس

سالانه مبلغ ثابت ششصد(1250) میلیون ریال به ازای هر سال مالی

7 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل 1 در ده هزار (0.0001) ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.**
8 حق پذیرش و عضویت در کانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
9 هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها :

هزینه ی ثابت دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف  (5،000) میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

هزینه های متغیر به شرح ذیل می باشد:

سالانه 0.00025 ازمتوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف 30هزار میلیارد ریال

سالانه 0.00015 از متوسط خالص ارزش دارایی ها از 30 هزار میلیارد ریال تا 50 هزار میلیارد ریال

سالانه 0.000005 از متوسط خالص ارزش دارایی ها از 50 هزار میلیارد ریال به بالا

10 کارمزد خدمات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسفیه وجوه بابت واریز سود دوره ای به حساب سرمایه گذاران طبق قوانین و مقررات موجود، حداکثر 200 میلیون ریال سالانه با ارائه مدارک مثبته و با تایید متولی صندوق.

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود نداردو برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات  بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می گردد.
بر اساس مقررات مربوطه تعیین می شود
کارمزد ابطال کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود نداردو برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات  بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می گردد. بر اساس مقررات مربوطه تعیین می شود