صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۵۵۴
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ دانلود
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ صورت های مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ دانلود
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ گزارش عملکرد سالیانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲( حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ گزارش عملکرد سالیانه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد سالیانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ صورت های مالی سالیانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ دانلود
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۲۹اسفند ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ گزارش عملکرد ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲.۰۹.۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ صورت های مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ گزارش عملکرد منتهی به۳۱ شهریور ۱۴۰۲( حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ صورت های مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲( حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ گزارش عملکرد ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲.۰۶.۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۲.۰۶.۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ صورت های مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ گزارش عملکرد منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱( حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱( حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱( حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ صورت های مالی سالانه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱( حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ صورت های مالی نه ماهه منتهی به ۳۰آذر ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱( حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱( حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱( حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱( حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ گزارش عملکرد دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ صورت های مالی دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ گزارش عملکرد منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰( حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰( حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰( حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰( حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱فروردین ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ گزارش عملکرد ۷ ماهه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ صورت های مالی دوره مالی ۷ ماهه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ گزارش عملکرد ۴ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ صورت های مالی ۴ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱( حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ گزارش عملکرد ۴ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ صورت های مالی منتهی به ۴ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ دانلود