صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۵۵۴
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹(تغییر پارامترهای بازارگردان) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۴/۲۴
۲ لیست حاضرین در مجمع صندوق سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ساعت ۱۱( تغییر پارامتر های بازارگردانی) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۴/۱۹
۳ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ ساعت۱۴ ( تغییر هزینه حسابرس و متولی) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
۴ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ ساعت۱۳ (سالیانه) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹(پارامترهای بازارگردانی) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۴/۰۹
۶ لیست حاضرین در مجمع صندوق سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ساعت ۱۴( هزینه حسابرس و متولی ) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۴/۰۳
۷ لیست حاضرین در مجمع صندوق سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ساعت ۱۳( سالیانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۴/۰۳
۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳ ساعت ۱۴ (تغییر هزینه متولی و حسابرس) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ ساعت۱۳(سالیانه، منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۱۰ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳(افزایش سقف به ۲۰۰۰ میلیون واحد ) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۱۱ تاییدیه سازمان در خصوص مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶( تغییر پارامترهای بازارگردانی) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۱۲ لیست حاضرین در مجمع صندوق سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ساعت ۱۳(افزایش سقف صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
۱۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳(افزایش سقف) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
۱۴ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶(تغییر پارامترهای بازارگردان) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
۱۵ لیست حاضرین در مجمع صندوق سپهر سودمند سینا مورخ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ ( تغییر پارامتر بازارگردانی) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۳/۰۶
۱۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ساعت ۱۱(تغییر پارامترهای بازارگردانی) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۲۶
۱۷ تاییدیه سازمان در خصوص مجمع مورخ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ (افزایش سقف) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
۱۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ساعت ۱۳ (افزایش سقف) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۱۹
۱۹ لیست حاضرین در مجمع صندوق سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸(افزایش سقف) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
۲۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸(افزایش سقف) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
۲۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ساعت ۱۰ ( تغییرهزینه نرم افزار ) دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۲۲ لیست حاضرین در مجمع صندوق سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶(تغییر هزینه نرم افزار) دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۲۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰/۱۲/۲۶(تغییر هزینه نرم افزار) دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۲۴ تاییدیه سازمان در خصوص مجمع مورخ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ (بروزرسانی اساسنامه و تغییر آدرس) دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۲۵ تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري سپهر سودمند سينا مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ساعت ۱۴:۰۰(بروز رسانی اساسنامه و تغییر آدرس) دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۲۶ لیست حاضرین در مجمع صندوق سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ساعت۱۴(بروز رسانی اساسنامه و تغییر آدرس) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۲۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ساعت ۱۴(تغییر بندهای اساسنامه و تغییر آدرس) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۲۸ تاییدیه سازمان در خصوص مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۲۹ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸(تغییر پارامتر های بازارگردانی ) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۳۰ لیست حاضرین در مجمع صندوق سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ساعت(تغییر پارامترها ی بازارگردانی) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۳۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ساعت ۱۴(تغییر پارامترهای بازارگردانی) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۳۲ تاییدیه سازمان در خصوص مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۰۳
۳۳ تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري سپهر سودمند سينا مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ساعت ۱۴:۰۰(افزایش سقف) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۰۳
۳۴ لیست حاضرین در مجمع صندوق سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ساعت(افزایش سقف صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۳۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ساعت ۱۴:۰۰ (افزایش سقف) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۳۶ تاییدیه سازمان در خصوص مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۳۷ تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري سپهر سودمند سينا مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ ساعت ۱۴:۰۰(تغییر هزینه بازارگردان و مجامع) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۳۸ لیست حاضرین در مجمع صندوق سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ساعت(تغییر کارمزد بازارگردان-تغییرهزینه مجمع) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۳۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر کارمزد بازارگردان و هزینه مجامع) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۴۰ صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۴۱ صورتجلسه مجمع صندوق سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۰۰ (تغییر هزینه های متولی و حسابرس) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۴۲ لیست حاضرین در مجمع صندوق سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۰۰ ( تغییر هزینه) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۴۳ لیست حاضرین در مجمع سالیانه صندوق سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۴۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۰۰ (تغییر هزینه متولی و حسابرس) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۴۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ (سالیانه، منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹)) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۴۶ صورتجلسه مجمع صندوق سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ (تغییر هزینه های نرم افزار) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۴۷ لیست حاضرین در مجمع صندوق سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۴۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳( تغییر هزینه های صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۴۹ آگهی روزنامه در خصوص حذف تقسیم سود صندوق دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۵۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱(تغییر نوع صندوق از تقسیم سود به بدون تقسیم سود) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
۵۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ تغییر کارمزدمدیر و حق الزحمه حسابرس دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۵۲ لیست حاضرین در مجمع صندوق سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۵۳ لیست حاضرین در مجمع صندوق سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۵۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سپهر سودمند سینا (حذف پرداخت های دوره ای (سود))مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۵۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سپهر سودمند سینا(حق الزحمه حسابرس) مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۱۸
۵۶ صورتجلسه تغییر رکن صندوق سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳(تاییدیه سازمان بورس) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
۵۷ لیست حاضرین در مجمع صندوق سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۲۳
۵۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۱۲
۵۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ تغییر هزینه های صندوق (اصلاحیه ) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۰۱
۶۰ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ (تغییر هزینه های صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۶۱ لیست حاضرین در مجمع صندوق سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱(تغییر هزینه ها) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۶۲ صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱(تاییدیه سازمان) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۶۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۶۴ لیست حاضرین در مجمع صندوق سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۶۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۱۱