صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۵۵۴
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1403/04/19(تغییر پارامترهای بازارگردان) ۱۴۰۳/۰۴/۲۴
2 لیست حاضرین در مجمع صندوق سپهر سودمند سینا مورخ 1403/04/19ساعت 11( تغییر پارامتر های بازارگردانی) ۱۴۰۳/۰۴/۱۹
3 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1403/04/03 ساعت14 ( تغییر هزینه حسابرس و متولی) ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
4 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1403/04/03 ساعت13 (سالیانه) ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
5 آگهی دعوت به مجمع صندوق سپهر سودمند سینا مورخ 1403/04/19(پارامترهای بازارگردانی) ۱۴۰۳/۰۴/۰۹
6 لیست حاضرین در مجمع صندوق سپهر سودمند سینا مورخ 1403/04/03ساعت 14( هزینه حسابرس و متولی ) ۱۴۰۳/۰۴/۰۳
7 لیست حاضرین در مجمع صندوق سپهر سودمند سینا مورخ 1403/04/03ساعت 13( سالیانه منتهی به 1402/12/29 ) ۱۴۰۳/۰۴/۰۳
8 آگهی دعوت به مجمع صندوق سپهر سودمند سینا مورخ 1403/04/3 ساعت 14 (تغییر هزینه متولی و حسابرس) ۱۴۰۳/۰۳/۲۳
9 آگهی دعوت به مجمع صندوق سپهر سودمند سینا مورخ 1403/04/03 ساعت13(سالیانه، منتهی به 1402/12/29) ۱۴۰۳/۰۳/۲۳
10 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1402/03/13(افزایش سقف به 2000 میلیون واحد ) ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
سایز صفحه