صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۵۵۴
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق قابل معامله سینا 1403/05/02 14,458 14,454 14,319 -135 34,611,657 2,427,922,195 0 839,259,930 1,593,662,265 23,034,531,934,742
2 صندوق قابل معامله سینا 1403/05/01 14,446 14,441 14,306 -135 0 2,393,310,538 23,563,656 839,259,930 1,559,050,608 22,515,003,422,553
3 صندوق قابل معامله سینا 1403/04/31 14,434 14,429 14,301 -128 0 2,393,310,538 35,654,827 815,696,274 1,582,614,264 22,836,002,063,471
4 صندوق قابل معامله سینا 1403/04/30 14,420 14,416 14,292 -124 0 2,393,310,538 0 780,041,447 1,618,269,091 23,328,688,496,427
5 صندوق قابل معامله سینا 1403/04/29 14,407 14,402 14,296 -106 0 2,393,310,538 0 780,041,447 1,618,269,091 23,306,722,232,855
6 صندوق قابل معامله سینا 1403/04/28 14,397 14,392 14,287 -105 0 2,393,310,538 0 780,041,447 1,618,269,091 23,290,822,475,823
7 صندوق قابل معامله سینا 1403/04/27 14,386 14,382 14,276 -106 0 2,393,310,538 0 780,041,447 1,618,269,091 23,273,220,806,086
8 صندوق قابل معامله سینا 1403/04/26 14,379 14,375 14,260 -115 0 2,393,310,538 0 780,041,447 1,618,269,091 23,262,807,993,378
9 صندوق قابل معامله سینا 1403/04/25 14,372 14,368 14,253 -115 0 2,393,310,538 0 780,041,447 1,618,269,091 23,250,699,560,211
10 صندوق قابل معامله سینا 1403/04/24 14,363 14,360 14,245 -115 0 2,393,310,538 48,797,491 780,041,447 1,618,269,091 23,237,650,907,558
11 صندوق قابل معامله سینا 1403/04/23 14,350 14,346 14,227 -119 160,446,459 2,393,310,538 0 731,243,956 1,667,066,582 23,915,790,108,986
12 صندوق قابل معامله سینا 1403/04/22 14,335 14,331 14,225 -106 0 2,232,864,079 0 731,243,956 1,506,620,123 21,590,769,792,846
13 صندوق قابل معامله سینا 1403/04/21 14,326 14,322 14,216 -106 0 2,232,864,079 0 731,243,956 1,506,620,123 21,577,341,606,678
14 صندوق قابل معامله سینا 1403/04/20 14,316 14,312 14,206 -106 31,437,753 2,232,864,079 0 731,243,956 1,506,620,123 21,562,053,902,410
15 صندوق قابل معامله سینا 1403/04/19 14,315 14,310 14,191 -119 24,474,650 2,201,426,326 0 731,243,956 1,475,182,370 21,110,288,769,480
16 صندوق قابل معامله سینا 1403/04/18 14,239 14,235 14,177 -58 8,398,656 2,176,951,676 0 731,243,956 1,450,707,720 20,650,915,886,883
17 صندوق قابل معامله سینا 1403/04/17 14,289 14,284 14,162 -122 84,057,158 2,168,553,020 0 731,243,956 1,442,309,064 20,602,336,267,929
18 صندوق قابل معامله سینا 1403/04/16 14,276 14,271 14,133 -138 0 2,084,495,862 0 731,243,956 1,358,251,906 19,383,852,327,303
19 صندوق قابل معامله سینا 1403/04/15 14,263 14,258 14,123 -135 0 2,084,495,862 0 731,243,956 1,358,251,906 19,366,048,906,994
20 صندوق قابل معامله سینا 1403/04/14 14,254 14,250 14,115 -135 0 2,084,495,862 0 731,243,956 1,358,251,906 19,354,566,521,494